حمل اقتصادی

مدت زمان حمل و تحویل کالا سه تا پنج روز کاری می باشد.

این سرویس برای مقاصدی در نظر گرفته شده است که پرواز روزانه نداشته و یا در فواصل دوری از فرودگاه های داخلی واقع

شده اند.